REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOKALU BIUROWEGO PRZY UL. Śniadeckich 28/4

§ 1
Lokal przy ul. Śniadeckich 28 m 4 w Poznaniu jest własnością Przemysława Organowskiego i jest on jedynym jego dysponentem.

§ 2
Właściciel przekazuje możliwość korzystania z lokalu Najemcy po podpisaniu umowy najmu. Zapewnia on możliwość zarejestrowania działalności firmy Najemcy, adresu do korespondencji oraz najem pomieszczeń biurowych.

§ 3
1. Najemca może korzystać z pomieszczeń biurowych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, od poniedziałki do piątku, w godzina od 8:00 do 18:00.
2. Najemca wyraża zgodę, żeby osoby trzecie korzystały na podobnych zasadach co Najemca, z tego samego pomieszczenia biurowego.
3. Najemca nie może oddawać pomieszczenia biurowego osobom trzecim w podnajem lub bezpłatne użytkowanie
4. Wszelkie wyposażenie biurowe znajdujące się w lokalu, stanowi własność Wynajmującego a Najemcy nie przysługują do tego wyposażenia żadne prawa, poza możliwością korzystania z niego na zasadach określonych umową z Wynajmującym.
5. Najemca nie może przechowywać w lokalu jakichkolwiek rzeczy ruchomych, poza dokumentami składowanymi w udostępnionej skrzynce biurowej.
6. Najemca nie może przechowywać ksiąg rachunkowych w wynajmowanym pomieszczeniu biurowym. Najemca ma obowiązek przedstawienia właściwemu Urzędowi Skarbowemu oraz oddziałowi ZUS miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej i innej związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

§ 4
Właściciel może wypowiedzieć umowę, jeżeli Najemca:
1) używa lokalu w sposób zagrażający mieniu oddanemu do użytkowania lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi, czyniąc uciążliwym korzystanie innym z innych lokali,
2) używa lokal nie zgodnie z jego przeznaczeniem, wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela.

§ 5
1) Najemca nie pokrywa kosztów eksploatacji lokalu.
2) Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia lokalu.
3) Najemca ma obowiązek poinformować Właściciela o wszelkich usterkach lokalu.

§ 6

1) Na terenie lokalu, obowiązuje zakaz palenia papierosów, za złamanie zakazu Właściciel może nałożyć karę umowną Najmującemu w wysokości 500 zł.
2) W przypadku zagubienia kluczy od lokalu Właściciel nałoży karę umowną w wysokości 500 zł.

§ 7
1)      Wynajmujący w dniu udostępnienia Najmującemu lokalu, kopiuje dowód osobisty lub inny dokument tożsamości Najmującego, oraz jego firmy i przechowuje ją zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Po opuszczeniu lokalu oraz rozliczeniu się Najmującego z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, w ciągu 7 dni dokumenty są niszczone.
2)      W przypadku zmiany jakichkolwiek danych kontaktowych Najmującego jest on zobowiązany do poinformowania o tym Wynajmującego.
3)      Najemca wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych oraz firmy na żądanie organów państwowych, w szczególności funkcjonariuszy policji, Służby Celnej i komorników sądowych.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie zgodnie z przepisami K.P.C.